Úvodní ustanovení

Klient se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a provozním řádem masážního zařízení (dále jen „zařízení"). Klient přijímá provozní řád jako smluvní podmínku čerpání služby a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý klient je povinen se s tímto provozním řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Provozní řád je k dispozici na recepci provozu.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") zařízení provozovaného společností HP TRONIC, s. r. o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČ: 60323418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38954, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností HP TRONIC s. r. o., a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen "klient").

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování rekreačních a jiných doprovodných služeb zařízení jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku klienta.

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a zařízením vzniká potvrzením objednávky služeb ze strany zařízení. Zařízení se zavazuje poskytnout klientovi službu a zabezpečit ji ve sjednaném rozsahu a kvalitě. Klientovi vzniká závazek zaplatit zařízení smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka služby, cena a platba

3.1 Objednávka služby:

3.2 Klient je povinen za službu a jím využité další doprovodné služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.fyziogarden.cz.
Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.

3.3 Úhradu klientem objednaných a zařízením potvrzených služeb provádí klient formou zálohové platby.

Úhradu objednaných služeb provádí klient předem na základě zaslané proforma faktury, a to do data uvedeného na dokladu jako datum splatnosti, nebo na základě platby kartou přes platební bránu.
Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na bankovní účet.
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

 • u služeb je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu předem uhradit zálohu ve výši 100 % stanovené ceny nebo v jiné výši specifikované na dokladu, doplatek je zákazník povinen uhradit při ukončení čerpání služeb.
 • pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou zaplacení 100% ceny dárkového poukazu nejpozději do 5 dnů od jeho vystavení nebo v jiném termínu specifikovaném na vystaveném dokladu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání max. 1 rok od data vystavení, pokud není předem uvedeno jinak. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu zařízení zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.

Způsoby platby

 • platba převodem či složením hotovosti v CZK na účet číslo: 17527343/0300 u ČSOB v ČR (IBAN: CZ52 0300 0000 0000 1752 7343, SWIFT: CEKOCZPP)
 • platba platební kartou na recepci zařízení (Visa, Euro Card, Master Card, American Express)
 • platba platební kartou pomocí platební brány Global Payments při rezervaci služeb on-line
 • službu klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a služba je na základě objednávky fakturován objednateli

3.4 Dostane-li se klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má zařízení právo uplatnit po klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013. 

3.5 Veškeré platby budou uskutečněny v českých korunách (CZK)

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka:

 • a)    právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • b)    právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
 • c)    právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI
 • d)    právo na reklamaci vad  

4.2 Povinnosti zákazníka:

 • a)    poskytnout zařízení součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů
 • b)    bez zbytečného odkladu sdělovat zařízení své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 • c)    převzít od zařízení doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
 • d)    v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy zařízení oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

Článek V. – Základní povinnosti zařízení

 • a)    poskytnout klientovi veškeré informace k čerpání služby
 • b)    zabezpečit klientovi službu na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • c)    v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplacenou službou a příslušnými stornovacími poplatky

 

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv službu zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno služby) doručeno zařízení. V tomto případě má zařízení právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny služby obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).

Storno poplatky:
•    100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 24 hodin před nástupem k čerpání služby včetně.
•    Pokud klient nevyčerpá některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční náhradu. 

Článek VII. – Zpracování osobních údajů

Viz samostatný dokument Informace o zpracování osobních údajů

Článek VIII. – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Článek IX. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 7. 2022 a ruší všechny předchozí platné podmínky.
Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.