Všeobecné obchodní podmínky TÝDEN KULTURY NA VALAŠSKU

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky vydal organizátor Týdne kultury na Valašsku (dále jen „Týdne kultury“), společnost HP TRONIC, s.r.o. se sídlem náměstí Práce 2523, Zlín, PSČ 760 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 38954, IČ: 60323418 (dále jen „Organizátor“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Organizátora a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Webu. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.
 3. Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 4. Organizátor je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky.

2. Vymezení některých pojmů

 1. Akce – kulturní, společenská či jiná událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky prostřednictvím Webu
 2. Uživatel – fyzická osoba, která uzavřela s Organizátorem smlouvu o využívání služeb Webu tím, že u něj zakoupila Vstupenku na danou Akci
 3. Vstupenka – doklad opravňující držitele ke vstupu na Akci Organizátora
 4. Web – portál dostupný na adrese vstupenky.tydenkultury.cz, na kterém mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na Akce Organizátorů

 3. Nákup Vstupenek

 1. Uživatel je oprávněn nakupovat přes Web Vstupenky volitelně bez zřízení uživatelského účtu
 2. Vstupenky lze rezervovat a zakoupit následujícími způsoby:
 3. Online na Webu při využití platby klasickým bankovním převodem nebo platbu kartou online.
 4. Uživatel na Webu vybere volnou Vstupenku na požadovanou Akci v dané ceně, případně zvolí počet vstupenek na požadovanou Akci či více Akcí., vyplní své kontaktní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail a souhlas s obchodními podmínkami. Proces rezervace je dokončen stisknutí tlačítka „Potvrzení rezervace a platba“, Uživateli jsou zobrazeny údaje k provedení platby, které jsou současně zaslány také na e-mail uvedený při registraci Vstupenek Uživatelem.
 5. Organizátor garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.
 6. Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Za správnost vyplnění údajů v objednávce nese plnou zodpovědnost Uživatel.
 7. Platnost rezervace Vstupenek je 6 kalendářních dní, v případě, že není platba v tomto termínu přijata na účet Organizátora, rezervace pozbývá platnosti.
 8. Zakoupená Vstupenka je Uživateli odeslána ihned po přijetí platby s validními údaji a její identifikaci na e-mail uvedený při registraci Vstupenek Uživatelem. Součástí e-mailu je také daňový doklad.
 9. V rámci jedné rezervace lze objednat maximálně 10 („deset“) Vstupenek na jedno představení.
 10. Vstupenku lze zakoupit osobně při využití platby v hotovosti či kartou. Místem osobního prodeje se rozumí místo prodeje Vstupenek vybavené k prodeji Vstupenek. Tímto místem se rozumí recepce hotelů komplexu Resortu Valachy, jejímž je Provozovatel majitelem, či místo konání Akce v den konání Akce.
 11. Organizátor garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku nákupu
 12. Uživatel je povinen při nákupu poskytnout své osobní údaje uvedené v bodě 3.4
 13. Zakoupená Vstupenka je Uživateli předána ihned po platbě v hotovosti či využití terminálu pro platbu kartou. Uživateli je vystaven daňový doklad.
 14. V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Organizátora prostřednictvím e-mailové adresy: tydenkultury@valachy.cz či osobně na obsluhu recepce hotelu Resortu Valachy.
 15. Všechny ceny za Vstupenky uvedené na Webu či v místě prodeje jsou ceny konečné pro Uživatele.
 16. Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Webu či v místě prodeje, změnit, zrušit či přesunout Akci, a to bez uvedení důvodu.
 17. Předložením Vstupenky při vstupu na Akci vyjadřuje držitel Vstupenky souhlas s provozními podmínkami Akce.

 4. Další práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen chovat se a nakládat se Vstupenkami tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Za zneužití Vstupenek porušením těchto pravidel odpovídá Uživatel.
 2. Uživatel je povinen při využívání Webu dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

 5. Odstoupení od smlouvy

 • Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.

6. Práva a povinnosti Organizátora

 1. Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Webu či v místě prodeje, změnit, zrušit či přesunout Akci, a to bez uvedení důvodu.
 2. Organizátor odpovídá za obsah, správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na Webu či v místě prodeje.
 3. V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku, je povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail informující o zrušení Akce nebo Vstupenky, a to na e-mail uvedený při registraci Vstupenek Uživatelem.

7. Ochrana osobních údajů

8. Doručování

 1. Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.
 2. Za zprávu doručenou Uživateli se považuje e-mail doručený na adresu Uživatele, který uvedl při registraci Vstupenek Uživatelem.
 3. Za zprávu doručenou Organizátorovi se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Webu, která je součástí i těchto Obchodních podmínek.

9. Reklamace plateb

 • Reklamace plateb je možno provést na mailem na adrese  tydenkultury@valachy.cz  v pracovní dny 10–16 hodin.

10. Zrušení představení

 • V případě zrušení představení je vráceno uživateli 100 % zaplaceného vstupného na zrušené představení. O této skutečnosti bude uživatel informován mailem.

11.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   

12. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 3. 5. 2023
 • Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 
Ve Zlíně dne 3. 5. 2023