Návštěvní řád Sportovně relaxačního centra a Wellness Horal

Tento řád byl zpracován ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, vyhlášky č. 135/2004 ve znění vyhlášky č. 192/2006 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Návštěvní řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a wellness Sportovně relaxačního centra Hotelu Horal Velké Karlovice a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Návštěvní řád vychází z provozního řádu SRC Horal, který je odsouhlasen Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje územním pracovištěm Vsetín

Vstup do prostor SRC

 1. Vstup do prostor SRC je návštěvníkům umožněn pouze v provozní době. Provozní doba je vyvěšena v recepci SRC. Hostům hotelu jsou informace o provozu dostupné v informačním letáčku na pokojích nebo recepci hotelu.
 2. Vstup je povolen pouze přes turnikety s platným elektronickým čipem. Ceny vstupného jsou zveřejněny na ceníku v recepci SRC. Pro hosty ubytované v hotelích patřících společnosti HP TRONIC je vstup do SRC zahrnut v ceně ubytování mimo služby poskytované ve wellness centra
 3. Za ztracený čip bude účtován poplatek 2000,- Kč
 4. Vstupem do SRC se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům zaměstnanců SRC hotelu Horal.
 5. Dětem do jednoho roku není návštěva SRC povolena
 6. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 7. Dětem mladším 10 let je vstup do bazénů RSC pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 8. Používání některých zařízení ve wellness je omezeno věkem. Používání saun je povoleno od 14 let za doprovodu osoby starší 18 let.
 9. Vstup do bazénů SRC je povolen pouze v plavkách, krátkých plaveckých šortkách bez kapes nebo v plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod.
 10. Vstup pro neubytované hosty začíná a končí průchodem turniketem. Uvedená doba vstupu je včetně převlékání.
 11. Za každých započatých 30 minut nad rámec vstupu se automaticky přičítá částka 90 Kč/osoba (včetně dětí), za každou započatou hodinu při Saunové noci se automaticky přičítá částka 200 Kč/osoba (včetně dětí).
 12. Kapacita SRC je cca 100 osob. Provozovatel je povinen uzavřít přístup do SRC a otevřít je až po uvolnění dané kapacity

Vyloučení z návštěvy SRC Horal

 1. Do SRC není dovolen vstup osobám postižených horečkou, zánětem očních spojivek, s nakažlivými chorobami, s kožními parazity, s vyrážkami, s chorobami provázenými výtokem hnisu apod. Taktéž osobám v karanténě, s výskytem infekce v kolektivu, členům rodin, v nichž se vyskytla nakažlivá nemoc a nemocný není od ostatních izolován. Dále osobám zahmyzeným a osobám zjevně pod vlivem alkoholu
 2. Dětem do 1 roku není vstup povolen, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 3. Není možný vstup s kočárky.
 4. Ze SRC Horal může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného nebo v případě ubytovaných hostů snížení ceny za ubytování i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků SRC

Provozní pokyny pro návštěvníky SRC Horal

 1. Každý návštěvník SRC je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů zaměstnanců centra. Cílem ustanovení tohoto řádu je dodržování pořádku a vytvoření příjemného prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportovnímu vyžití
 2. Všem návštěvníkům je v prostorách SRC k dispozici kvalifikovaný personál SRC, personál odpovídá za dodržování čistoty a pořádku
 3. Veškeré informace o provozu a poskytovaných službách návštěvníci obdrží v recepci RSC nebo recepcích hotelů společnosti HP TRONIC
 4. Hostům ubytovaným v hotelu Horal je poskytován ručníkový servis. Ostatní návštěvníci mohou ručníky na požádání zapůjčit v recepci SRC nebo mohou používat vlastní.
 5. Před vstupem do šaten SRC nebo wellness je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi. Obuv je povinen vložit do sáčku a uložit do šatní skříňky.
 6. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénů a prostor wellness důkladně umýt mýdlem bez plavek a dodržovat zásady osobní hygieny a čistoty ve všech prostorách SRC
 7. Každý návštěvník musí mít vhodný koupací oděv a svým oděvem a chováním nesmí narušovat zásady mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky
 8. Ve všech prostorech SRC se návštěvníci pohybují bosí nebo ve vhodné a čisté plážové obuvi
 9. V prostoru fitness musí používat vhodnou sportovní obuv. Je zakázáno vstupovat do bazénů v jakékoliv obuvi
 10. Všichni se na mokrých podlahách vč. schodišť musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům. Správa SRC nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo evidentním nedodržováním pokynů pracovníků SRC.
 11. Dětský bazén je určen pouze pro děti do 6 let. Dospělé osoby pouze dohlížejí na koupající se děti
 12. Za svévolné poškození zařízení nebo za ztrátu zapůjčených věcí a pomůcek je povinen uhradit přiměřenou částku určenou správou SRC
 13. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi
 14. Atrakce v bazénech se obsluhují a spouštějí za stanoviště plavčíka dle provozního řádu. Jejich spuštění mimo stanovenou provozní dobu nelze vymáhat. Na atrakcích dbejte zvýšené opatrnosti
 15. Informace o obsluze a používání jednotlivých strojů ve fitness podává návštěvníkům zaškolený personál SRC
 16. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutno zavolat personál SRC, který zajistí základní ošetření a v případě nutnosti lékařskou pomoc. Údaje o úrazu se zaznamenávají do knihy úrazů
 17. Návštěvníci trpící epilepsií nebo jinými zdravotními obtížemi toto oznámí ve vlastním zájmu personálu centra
 18. Přání a stížnosti týkající se vlastního provozu centra nebo zaměstnanců mohou hosté zapsat do "Knihy přání a stížností" v recepci centra

V prostorech SRC je zakázáno:

 • Vstup bez platného čipu
 • Vcházet do prostoru šaten ve venkovní obuvi, do sprch a bazénů v jakékoliv obuvi,
 • zdržovat se u bazénů v oděvu, skákat do bazénů
 • Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu
 • Chovat se hlučně, házet míčem, chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost vlastní i ostatních hostů nebo hlukem rušit klid ostatních hostů
 • Volat o pomoc bez příčiny, používat záchranných pomůcek prostředků první pomoci
 • Vstupovat do bazénu bez důkladného osprchování s použitím mýdla
 • Koupání dětí do 1 roku ve všech bazénech
 • Používání nafukovacích kruhů, lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek
 • Koupání dětí starších 6 let a dospělých osob v dětském bazénku
 • Koupání dětí od 1 do 3 let bez plavek s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 • Kouřit ve všech prostorách SRC
 • Konzumovat na v prostorech SRC jakékoliv potraviny a alkoholické nápoje mimo nápoje, které jsou k dispozici v denním baru SRC
 • Přinášet do prostoru bazénů a wellness skleněné (lahve) a ostré předměty jehly, špendlíky a pod
 • Vstupovat do prostor centra se psy a jinými zvířaty
 • Ničit jakýmkoliv způsobem zařízení v SRC
 • Čištění a praní prádla
 • Holení a používání holicích strojků ve sprchách a šatnách SRC

Ztráty a nálezy

Pravidla provozovatele pro dispozici se ztracenými a nalezenými věcmi v prostorách: WELLNESS HORAL a L-Spa:

 • Kdo najde ztracenou věc je povinen ji vydat vlastníkovi.
 • Není –li vlastník věci znám je povinností nálezce předat věc provozovateli.
 • Provozovatel vede seznam věcí s uvedením: data nálezu, místa nálezu, popisu věci.
 • Osobní doklady (občanský průkaz, cestovní doklad) provozovatel zasílá poštou orgánu, který jej vydal.
 • K vyzvednutí věcí kontaktujte: RECEPCI WELLNESS HORAL
 • Po uplynutí lhůty 6 měsíců jsou nalezené a nevyzvednuté věci zlikvidovány na náklady provozovatele.

Upozornění

V provozu SRC Horal se jedná o veřejný provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu nebo zranění na atrakcích a posilovacích strojích ve fitness. Proto prosíme návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. Děkujeme!

V případě, že zrovna na lehátku neodpočíváte, prosíme, odložte si své věci do úložných boxů tak, aby mohli na lehátkách relaxovat také ostatní návštěvníci wellness centra. Děkujeme za ohleduplnost.