Zásady ochrany osobních údajů

Plné znění Zásad ochrany osobních údajů.

I. Úvodní ustanovení

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

2. Provozovatel hotelových, ubytovacích a rekreačních zařízení Resort Valachy a hostel Valtice a pořadatel kulturních a sportovních akcí pod záštitou Resortu Valachy jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.


II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů.

3. Správce je provozovatelem více hotelových, ubytovacích a rekreačních zařízení a pořadatelem kulturních a sportovních akcí s obdobným zbožím a službami. V rámci udělení souhlasu správci tak mohou být zasílána obchodní sdělení různého charakteru v rámci působnosti společnosti HP TRONIC, s.r.o.


III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby rezervačního oddělení, registrace nového zákazníka.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.


IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádostí na adrese gdpr@valachy.cz.

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.


V. Závěrečná ustanovení